Thuê đội ngũ chuyên gia...

"Chúng tôi đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và cá nhân làm việc tự do nhận được hoàn trả tiền mặt mà họ xứng đáng!"

Đừng để thời hạn nộp hoặc thiếu hồ sơ ngăn cản bạn nhận được hoàn trả tiền mặt mà bạn xứng đáng! Hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi xử lý mọi thủ tục cho bạn. Chúng tôi làm tất cả công việc và bạn chỉ cần ngồi lại và chờ đợi chiếc séc của bạn được gửi trực tiếp từ Cục Thuế Liên bang (IRS).

QUAN TRỌNG: Bước đầu tiên trong quy trình là xem xét xem bạn có đủ điều kiện và bạn nên mong đợi nhận được bao nhiêu tiền hoàn trả mặt. Nếu bạn đã tải lên tài liệu của mình, bạn có thể tiếp tục điền vào bản cam kết hợp tác dưới đây để thuê đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chăm sóc tất cả mọi thứ cho bạn. Nếu chưa, hãy đảm bảo tải lên tài liệu của bạn tại đây trước để xác nhận số tiền đủ điều kiện của bạn.

Vui lòng dành vài phút để điền vào bức thư cam kết dưới đây để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo hoàn thuế của bạn
Engagement Form


logo

Personal Information

First Name
Last Name

Company Information

Acceptance

Thư này xác nhận và quy định các điều khoản và điều kiện của việc hợp tác giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC (Bên 1) và Khách hàng (Bên 2), bao gồm phạm vi các dịch vụ sẽ được thực hiện và cơ sở của việc bồi thường cho các dịch vụ đó. Khi cả hai bên thực hiện việc ký vào thư này, thư này trở thành một thỏa thuận giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Khách hàng.

Tuy nhiên, để thực hiện việc hợp tác thành công, yêu cầu có một bên thứ ba (Bên 3). Bên 3 có thể là một công ty kiểm toán hoặc công ty chuẩn bị thuế đã có mối quan hệ hiện tại với Khách hàng, hoặc một công ty kiểm toán hoặc công ty chuẩn bị thuế đã được giới thiệu cho Khách hàng bởi Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC. Vai trò của Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC là thực hiện các công việc kiểm tra cẩn thận cần thiết và chuẩn bị tài liệu để xác định mức độ của Những khoản giảm thuế tự làm chủ có thể có sẵn cho Khách hàng. Vai trò của Bên 3 là nộp các tài liệu cần thiết cho Cục Thuế Nội vụ (IRS), bao gồm nhưng không giới hạn trong đó là các biểu mẫu 7202 và 1040-X dưới PTIN của họ.

Phạm vi dịch vụ

Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC như là Bên 1, sẽ thực hiện các dịch vụ sau đây (các "Dịch vụ") thay mặt cho Khách hàng:

1. Cung cấp tài liệu xác định cho phép Khách hàng tự xác nhận đủ điều kiện để được hưởng Khoản giảm thuế tự làm chủ;

2. Bên 3 sẽ chuẩn bị và nộp thay mặt Khách hàng các bản thay đổi bổ sung 1040-X và các biểu mẫu 7202 cho Khách hàng, cùng với các tài liệu khác cần thiết để yêu cầu khoản giảm thuế tự làm chủ cho các năm dương lịch 2020 và 2021 với Cục Thuế Nội vụ (“IRS”).

3. Nếu Khách hàng bị kiểm toán bởi IRS và cần thông tin liên quan đến khoản giảm thuế tự làm chủ của Khách hàng, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC đồng ý sẽ hỗ trợ Khách hàng bằng cách cung cấp báo cáo và các hồ sơ khác được sử dụng bởi Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC trong việc tính toán khoản giảm thuế và sẽ sẵn lòng trả lời câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các tính toán và hồ sơ đó; tuy nhiên, Tax Credit Builder không có nghĩa vụ : (i) thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài những hành động cụ thể đã nêu; (ii) chịu bất kỳ chi phí bổ sung nào; (iii) thực hiện bất kỳ nghiên cứu hoặc kiểm tra các hồ sơ của Khách hàng một cách cụ thể; (iv) đại diện cho Khách hàng trước IRS; hoặc (v) tham gia vào bất kỳ vấn đề nào nằm ngoài phạm vi Dịch vụ.

Trách nhiệm của Khách hàng

Khách hàng sẽ cung cấp cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC các dữ liệu sau (“Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng”):

1. Biểu mẫu khai thuế cá nhân 1040 cá nhân cho năm 2020 và 2021 kèm theo lịch SE cho thấy thu nhập tự làm chủ tại dòng 6.

2. Một bản sao của giấy phép lái xe của Khách hàng

3. Hoàn thành bảng câu hỏi của Khách hàng

4. Khách hàng đồng ý rằng Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3 sẽ dựa vào Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng để cung cấp các Dịch vụ và do đó, tất cả Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng phải đúng, chính xác và đầy đủ trong mọi mặt.

Người chuẩn bị thuế đã trả phí - Bên 3

Bên 3 sẽ được coi là và sẽ được liệt kê là Người Chuẩn bị Thuế Liên bang (“Người Chuẩn bị đã Trả phí”) cho việc nộp các bản thay đổi bổ sung 1040-X và theo đó, sẽ có quyền đại diện hạn chế trước IRS thay mặt Khách hàng. Do đó, Bên 3 phải có và sẽ duy trì PTIN hợp lệ với IRS, sẽ được bao gồm trong phần Người Chuẩn bị đã Trả phí trên bản thay đổi 1040-X. Bên 3 sẽ dựa vào các câu trả lời và khẳng định của Khách hàng trong Bảng câu hỏi của Khách hàng liên quan đến việc đủ điều kiện để được hưởng khoản giảm thuế tự làm chủ. Nếu Bên 3 yêu cầu can thiệp thay mặt Khách hàng để theo dõi quá trình khoản giảm thuế tự làm chủ với IRS, Khách hàng đồng ý nộp IRS form 8821 (Designating Release of Tax Information) đã ký cho Bên 3, cho phép Bên 3 theo dõi quá trình SETC thay mặt Khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý nộp IRS form 2848 (Power of Attorney and Declaration of Representative) đã ký cho Bên 3, ủy quyền cho Bên 3 liên lạc với IRS thay mặt Khách hàng để giải quyết bất kỳ vấn đề thanh toán hoặc trì hoãn nào.

Bảo hành và Cam kết

1. Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC cam đoan rằng các Dịch vụ sẽ được thực hiện với sự cẩn thận hợp lý và một cách chuyên nghiệp. Nghĩa vụ duy nhất của ERC Builder sẽ là sửa chữa bất kỳ sự không phù hợp nào với bảo đảm này. Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, không bảo đảm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Dịch vụ nào đến mức Dịch vụ đó được thực hiện chủ yếu bởi Khách hàng hoặc đến mức Dịch vụ đó liên quan đến công việc chưa hoàn thành hoặc chưa được xem xét bởi ERC Builder.

2. Tất cả công việc sẽ được thực hiện theo một hình thức và định dạng được chấp nhận bởi IRS. Trong trường hợp các bản thay đổi bị từ chối vì lỗi hoặc khuyết điểm trong đơn đăng ký (không phải do Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng không chính xác), Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC sẽ cung cấp dịch vụ sửa lỗi và nộp lại đơn đăng ký mà không tính thêm phí cho Khách hàng.

3. Trong trường hợp Khách hàng bị áp phí của IRS do sự tính toán thiếu cẩn trọng của ERC Builder, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, sẽ hoàn lại cho Khách hàng số lãi suất và phí phạt đó; tuy nhiên, việc hoàn lại này sẽ không vượt quá tổng số phí đã thanh toán cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, theo thỏa thuận này trong một khoảng thời gian bằng với 5 năm tính từ ngày nộp SETC.

PHẦN NÀY CHỈ LÀ BẢO ĐẢM DUY NHẤT ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC SẢN PHẨM GIAO, VÀ ĐƯỢC THỰC HIỆN RÕ RÀNG THAY VÌ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÌNH BÀY KHÁC, BẰNG CÁCH NÓI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH CÁCH THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM, HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC NHỮNG NGUYÊN TẮC KHÁC, TAX CREDIT BUILDER, MỘT PHÂN PHỐI CỦA ERC BUILDER LLC KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ SỐ TIỀN HOÀN TRẢ NÀO, VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOÀN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC SỐ TIỀN HOÀN TRẢ NÀO ĐƯỢC ERC BUILDER CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG.

Điều khoản thanh toán

1. Sau khi thực hiện việc ký kết, Khách hàng sẽ thanh toán cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC số tiền là $300 ("Số tiền trả trước"). Nếu Khách hàng quyết định không nộp SETC, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC sẽ hoàn lại Số tiền trả trước đó trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ Khách hàng. Nếu Khách hàng cuối cùng nhận được SETC, Phí phụ thuộc được nêu dưới đây sẽ được tính thêm vào Số tiền trả trước.

2. Ngoại trừ những điều quy định cụ thể trong đây, Khách hàng hiểu rằng các khoản phí phải thanh toán theo thỏa thuận này sẽ phụ thuộc, tức là nếu không nhận được SETC, không có khoản phí nào được nợ cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, cho việc đại diện mà là đối tượng của thỏa thuận này. Hơn nữa, trong trường hợp Khách hàng bị từ chối SETC bởi IRS, $300 sẽ được hoàn lại trong vòng 30 ngày.

3. Nếu một SETC được cấp phát hoặc hóa đơn thuế được giảm, khoản phí phụ thuộc mà Khách hàng trả cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, sẽ là Mười Phần Trăm (10%) của bất kỳ khoản hoàn trả hoặc giảm giá nào đó. Các điều khoản thanh toán giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3, cũng như tất cả các điều khoản và điều kiện khác, sẽ được thương lượng riêng biệt giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3 và nằm ngoài phạm vi của thư này.

Biện pháp khắc phục về trường hợp mặc định - Không thanh toán từ Khách hàng

 

1. Sau ba mươi (30) ngày kể từ khi IRS phát hành một séc hoàn trả, nếu Khách hàng không thanh toán cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, phí phụ thuộc như đã nêu trên, Khách hàng bằng cách này ủy quyền cho bất kỳ luật sư nào xuất hiện trong bất kỳ tòa án bản sổ nào ở Tiểu bang Arizona hoặc Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Arizona hoặc bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào khác ở Hoa Kỳ, trong trường hợp không thanh toán theo thỏa thuận này, và từ bỏ việc phát hành và phục vụ lệnh và công nhận việc phán đoán lỗi của Khách hàng đối với Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, cho số tiền còn nợ, cùng với các chi phí tố tụng và lệ phí luật sư hợp lý, và từ bỏ tất cả các lỗi và từ bỏ mọi quyền kháng cáo.

 

2. Khách hàng đồng ý trả lãi suất cho số tiền còn nợ (những số quá hạn hơn 30 ngày) với mức lãi suất 1,5% mỗi tháng (18% mỗi năm). Khách hàng đồng ý chi trả tất cả các chi phí tòa án và phí luật sư liên quan đến việc thu tiền còn nợ theo đây.

Nơi xử lý tranh chấp và Lựa chọn Luật pháp

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang Arizona mà không cần xem xét các nguyên tắc về xung đột luật. Bất kỳ vụ kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được đưa ra tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Arizona hoặc Tòa án Cấp trên Hạt Pima. Các bên từ chối bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quyền thẩm quyền cá nhân, địa điểm cho bất kỳ vấn đề nào được đưa ra liên quan đến thỏa thuận này.

Tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào chứa trong đây có hiệu lực hoặc có thể có hiệu lực trong tương lai để vô hiệu hóa thỏa thuận này, một phần hoặc toàn bộ, thì chỉ các điều khoản và quy định đó sẽ bị coi là vô hiệu, như không chứa trong đây, và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Khách hàng hiểu và đồng ý:

- Rằng cả Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, và bất kỳ chủ sở hữu, quan chức, quản lý, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và liên kết nào của nó (tổng quát là “Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC”) không phải là luật sư;

- Rằng Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC không cung cấp và sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc ý kiến ​​pháp lý nào;

- Rằng Khách hàng đã được khuyến khích để thu thập những lời khuyên pháp lý và ý kiến ​​pháp lý như vậy từ một hoặc nhiều luật sư mà Khách hàng lựa chọn;

- Rằng Khách hàng đã nhận được những lời khuyên và / hoặc ý kiến ​​pháp lý đó như một phần của nhiệm vụ tìm hiểu của Khách hàng hoặc đã tự quyết định không làm như vậy;

- Các Dịch vụ sẽ không bao gồm việc xác minh hoặc tạo thành một cuộc xem xét hoặc kiểm toán chính thức theo bất kỳ tiêu chuẩn kế toán nào có hiệu lực;
rằng Khách hàng không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào được Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, đưa ra cho Khách hàng về việc Khách hàng sẽ đủ điều kiện cho SETC hoặc số tiền của bất kỳ SETC nào đó;

- Rằng không phải là trách nhiệm của Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, thực hiện bất kỳ dịch vụ kế toán nào khác ngoài những dịch vụ cụ thể được nêu trong đây;

- Rằng việc tham gia của Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3 sẽ không được coi là cuộc xem xét, kiểm toán, xem xét bất kỳ loại nào, sự soạn thảo hoặc sự soạn thảo các thủ tục đã thống nhất như được định nghĩa bởi AICPA, hoặc bất kỳ loại dịch vụ báo cáo báo cáo tài chính nào khác mà phải tuân thủ các quy tắc của AICPA, SEC hoặc tổ chức chuyên nghiệp hoặc quản lý quốc gia khác. Việc quản lý của Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin tài chính nào được chuẩn bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, như một phần của nhiệm vụ này, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC hoặc Bên 3 sẽ không bày tỏ ý kiến ​​hoặc hình thức bảo đảm khác trên các báo cáo tài chính hoặc các thành phần tài chính của Khách hàng; và,

- Rằng trong khi Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, được thông tin và tin rằng SETC là một chương trình hợp lệ và khả thi được cung cấp bởi Cục Thuế Liên bang (“IRS”):

- Xem tại https://www.irs.gov/coronavirus/) dưới đây: (Tax Credits for Paid Leave Under the American Rescue Plan Act of 2021: Specific Provisions Related to Self-Employed Individuals

- Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về:

- Việc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, chuẩn bị đơn xin SETC với Bên 3 sẽ cuối cùng đủ điều kiện cho khoản giảm thuế đó,

- Việc IRS sẽ hoặc không sẽ kiểm toán Khách hàng liên quan đến đơn xin SETC của Khách hàng, và

- Việc nếu kiểm toán, IRS sẽ hoặc không sẽ từ chối toàn bộ hoặc một phần SETC của Khách hàng (bao gồm có thể tính lãi suất và phạt tiền trên bất kỳ số tiền nào bị từ chối (“IRS Assessment”)). Khách hàng cụ thể và rõ ràng từ chối mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc trách nhiệm đối với Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, và Bên 3 (và mỗi chủ sở hữu, quan chức, quản lý, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và liên kết của nó) đối với bất kỳ IRS Assessment nào (trừ khi nêu rõ ở trên, sẽ được diễn giải một cách nghiêm ngặt).

Tuyên bố khai báo

Thư này xác nhận và quy định các điều khoản và điều kiện của việc hợp tác giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC (Bên 1) và Khách hàng (Bên 2), bao gồm phạm vi các dịch vụ sẽ được thực hiện và cơ sở của việc bồi thường cho các dịch vụ đó. Khi cả hai bên thực hiện việc ký vào thư này, thư này trở thành một thỏa thuận giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Khách hàng.

Tuy nhiên, để thực hiện việc hợp tác thành công, yêu cầu có một bên thứ ba (Bên 3). Bên 3 có thể là một công ty kiểm toán hoặc công ty chuẩn bị thuế đã có mối quan hệ hiện tại với Khách hàng, hoặc một công ty kiểm toán hoặc công ty chuẩn bị thuế đã được giới thiệu cho Khách hàng bởi Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC. Vai trò của Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC là thực hiện các công việc kiểm tra cẩn thận cần thiết và chuẩn bị tài liệu để xác định mức độ của Những khoản giảm thuế tự làm chủ có thể có sẵn cho Khách hàng. Vai trò của Bên 3 là nộp các tài liệu cần thiết cho Cục Thuế Nội vụ (IRS), bao gồm nhưng không giới hạn trong đó là các biểu mẫu 7202 và 1040-X dưới PTIN của họ.

Phạm vi dịch vụ

Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC như là Bên 1, sẽ thực hiện các dịch vụ sau đây (các "Dịch vụ") thay mặt cho Khách hàng:

1. Cung cấp tài liệu xác định cho phép Khách hàng tự xác nhận đủ điều kiện để được hưởng Khoản giảm thuế tự làm chủ;

2. Bên 3 sẽ chuẩn bị và nộp thay mặt Khách hàng các bản thay đổi bổ sung 1040-X và các biểu mẫu 7202 cho Khách hàng, cùng với các tài liệu khác cần thiết để yêu cầu khoản giảm thuế tự làm chủ cho các năm dương lịch 2020 và 2021 với Cục Thuế Nội vụ (“IRS”).

3. Nếu Khách hàng bị kiểm toán bởi IRS và cần thông tin liên quan đến khoản giảm thuế tự làm chủ của Khách hàng, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC đồng ý sẽ hỗ trợ Khách hàng bằng cách cung cấp báo cáo và các hồ sơ khác được sử dụng bởi Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC trong việc tính toán khoản giảm thuế và sẽ sẵn lòng trả lời câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các tính toán và hồ sơ đó; tuy nhiên, Tax Credit Builder không có nghĩa vụ : (i) thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài những hành động cụ thể đã nêu; (ii) chịu bất kỳ chi phí bổ sung nào; (iii) thực hiện bất kỳ nghiên cứu hoặc kiểm tra các hồ sơ của Khách hàng một cách cụ thể; (iv) đại diện cho Khách hàng trước IRS; hoặc (v) tham gia vào bất kỳ vấn đề nào nằm ngoài phạm vi Dịch vụ.

Trách nhiệm của Khách hàng

Khách hàng sẽ cung cấp cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC các dữ liệu sau (“Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng”):

1. Biểu mẫu khai thuế cá nhân 1040 cá nhân cho năm 2020 và 2021 kèm theo lịch SE cho thấy thu nhập tự làm chủ tại dòng 6.

2. Một bản sao của giấy phép lái xe của Khách hàng

3. Hoàn thành bảng câu hỏi của Khách hàng

4. Khách hàng đồng ý rằng Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3 sẽ dựa vào Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng để cung cấp các Dịch vụ và do đó, tất cả Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng phải đúng, chính xác và đầy đủ trong mọi mặt.

Người chuẩn bị thuế đã trả phí - Bên 3

Bên 3 sẽ được coi là và sẽ được liệt kê là Người Chuẩn bị Thuế Liên bang (“Người Chuẩn bị đã Trả phí”) cho việc nộp các bản thay đổi bổ sung 1040-X và theo đó, sẽ có quyền đại diện hạn chế trước IRS thay mặt Khách hàng. Do đó, Bên 3 phải có và sẽ duy trì PTIN hợp lệ với IRS, sẽ được bao gồm trong phần Người Chuẩn bị đã Trả phí trên bản thay đổi 1040-X. Bên 3 sẽ dựa vào các câu trả lời và khẳng định của Khách hàng trong Bảng câu hỏi của Khách hàng liên quan đến việc đủ điều kiện để được hưởng khoản giảm thuế tự làm chủ. Nếu Bên 3 yêu cầu can thiệp thay mặt Khách hàng để theo dõi quá trình khoản giảm thuế tự làm chủ với IRS, Khách hàng đồng ý nộp IRS form 8821 (Designating Release of Tax Information) đã ký cho Bên 3, cho phép Bên 3 theo dõi quá trình SETC thay mặt Khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý nộp IRS form 2848 (Power of Attorney and Declaration of Representative) đã ký cho Bên 3, ủy quyền cho Bên 3 liên lạc với IRS thay mặt Khách hàng để giải quyết bất kỳ vấn đề thanh toán hoặc trì hoãn nào.

Bảo hành và Cam kết

1. Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC cam đoan rằng các Dịch vụ sẽ được thực hiện với sự cẩn thận hợp lý và một cách chuyên nghiệp. Nghĩa vụ duy nhất của ERC Builder sẽ là sửa chữa bất kỳ sự không phù hợp nào với bảo đảm này. Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, không bảo đảm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Dịch vụ nào đến mức Dịch vụ đó được thực hiện chủ yếu bởi Khách hàng hoặc đến mức Dịch vụ đó liên quan đến công việc chưa hoàn thành hoặc chưa được xem xét bởi ERC Builder.

2. Tất cả công việc sẽ được thực hiện theo một hình thức và định dạng được chấp nhận bởi IRS. Trong trường hợp các bản thay đổi bị từ chối vì lỗi hoặc khuyết điểm trong đơn đăng ký (không phải do Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng không chính xác), Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC sẽ cung cấp dịch vụ sửa lỗi và nộp lại đơn đăng ký mà không tính thêm phí cho Khách hàng.

3. Trong trường hợp Khách hàng bị áp phí của IRS do sự tính toán thiếu cẩn trọng của ERC Builder, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, sẽ hoàn lại cho Khách hàng số lãi suất và phí phạt đó; tuy nhiên, việc hoàn lại này sẽ không vượt quá tổng số phí đã thanh toán cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, theo thỏa thuận này trong một khoảng thời gian bằng với 5 năm tính từ ngày nộp SETC.

PHẦN NÀY CHỈ LÀ BẢO ĐẢM DUY NHẤT ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC SẢN PHẨM GIAO, VÀ ĐƯỢC THỰC HIỆN RÕ RÀNG THAY VÌ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÌNH BÀY KHÁC, BẰNG CÁCH NÓI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH CÁCH THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM, HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC NHỮNG NGUYÊN TẮC KHÁC, TAX CREDIT BUILDER, MỘT PHÂN PHỐI CỦA ERC BUILDER LLC KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ SỐ TIỀN HOÀN TRẢ NÀO, VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOÀN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC SỐ TIỀN HOÀN TRẢ NÀO ĐƯỢC ERC BUILDER CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG.

Điều khoản thanh toán

1. Sau khi thực hiện việc ký kết, Khách hàng sẽ thanh toán cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC số tiền là $300 ("Số tiền trả trước"). Nếu Khách hàng quyết định không nộp SETC, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC sẽ hoàn lại Số tiền trả trước đó trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ Khách hàng. Nếu Khách hàng cuối cùng nhận được SETC, Phí phụ thuộc được nêu dưới đây sẽ được tính thêm vào Số tiền trả trước.

2. Ngoại trừ những điều quy định cụ thể trong đây, Khách hàng hiểu rằng các khoản phí phải thanh toán theo thỏa thuận này sẽ phụ thuộc, tức là nếu không nhận được SETC, không có khoản phí nào được nợ cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, cho việc đại diện mà là đối tượng của thỏa thuận này. Hơn nữa, trong trường hợp Khách hàng bị từ chối SETC bởi IRS, $300 sẽ được hoàn lại trong vòng 30 ngày.

3. Nếu một SETC được cấp phát hoặc hóa đơn thuế được giảm, khoản phí phụ thuộc mà Khách hàng trả cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, sẽ là Mười Phần Trăm (10%) của bất kỳ khoản hoàn trả hoặc giảm giá nào đó. Các điều khoản thanh toán giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3, cũng như tất cả các điều khoản và điều kiện khác, sẽ được thương lượng riêng biệt giữa Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3 và nằm ngoài phạm vi của thư này.

Biện pháp khắc phục về trường hợp mặc định - Không thanh toán từ Khách hàng

1. Sau ba mươi (30) ngày kể từ khi IRS phát hành một séc hoàn trả, nếu Khách hàng không thanh toán cho Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, phí phụ thuộc như đã nêu trên, Khách hàng bằng cách này ủy quyền cho bất kỳ luật sư nào xuất hiện trong bất kỳ tòa án bản sổ nào ở Tiểu bang Arizona hoặc Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Arizona hoặc bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào khác ở Hoa Kỳ, trong trường hợp không thanh toán theo thỏa thuận này, và từ bỏ việc phát hành và phục vụ lệnh và công nhận việc phán đoán lỗi của Khách hàng đối với Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, cho số tiền còn nợ, cùng với các chi phí tố tụng và lệ phí luật sư hợp lý, và từ bỏ tất cả các lỗi và từ bỏ mọi quyền kháng cáo.

2. Khách hàng đồng ý trả lãi suất cho số tiền còn nợ (những số quá hạn hơn 30 ngày) với mức lãi suất 1,5% mỗi tháng (18% mỗi năm). Khách hàng đồng ý chi trả tất cả các chi phí tòa án và phí luật sư liên quan đến việc thu tiền còn nợ theo đây.

Nơi xử lý tranh chấp và Lựa chọn Luật pháp

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang Arizona mà không cần xem xét các nguyên tắc về xung đột luật. Bất kỳ vụ kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được đưa ra tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Arizona hoặc Tòa án Cấp trên Hạt Pima. Các bên từ chối bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quyền thẩm quyền cá nhân, địa điểm cho bất kỳ vấn đề nào được đưa ra liên quan đến thỏa thuận này.

Tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào chứa trong đây có hiệu lực hoặc có thể có hiệu lực trong tương lai để vô hiệu hóa thỏa thuận này, một phần hoặc toàn bộ, thì chỉ các điều khoản và quy định đó sẽ bị coi là vô hiệu, như không chứa trong đây, và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Khách hàng hiểu và đồng ý:

- rằng cả Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, và bất kỳ chủ sở hữu, quan chức, quản lý, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và liên kết nào của nó (tổng quát là “Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC”) không phải là luật sư;

- rằng Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC không cung cấp và sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc ý kiến ​​pháp lý nào;

- rằng Khách hàng đã được khuyến khích để thu thập những lời khuyên pháp lý và ý kiến ​​pháp lý như vậy từ một hoặc nhiều luật sư mà Khách hàng lựa chọn;

- rằng Khách hàng đã nhận được những lời khuyên và / hoặc ý kiến ​​pháp lý đó như một phần của nhiệm vụ tìm hiểu của Khách hàng hoặc đã tự quyết định không làm như vậy;

- các Dịch vụ sẽ không bao gồm việc xác minh hoặc tạo thành một cuộc xem xét hoặc kiểm toán chính thức theo bất kỳ tiêu chuẩn kế toán nào có hiệu lực; rằng Khách hàng không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào được Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, đưa ra cho Khách hàng về việc Khách hàng sẽ đủ điều kiện cho SETC hoặc số tiền của bất kỳ SETC nào đó;

- rằng không phải là trách nhiệm của Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, thực hiện bất kỳ dịch vụ kế toán nào khác ngoài những dịch vụ cụ thể được nêu trong đây;

- rằng việc tham gia của Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC và Bên 3 sẽ không được coi là cuộc xem xét, kiểm toán, xem xét bất kỳ loại nào, sự soạn thảo hoặc sự soạn thảo các thủ tục đã thống nhất như được định nghĩa bởi AICPA, hoặc bất kỳ loại dịch vụ báo cáo báo cáo tài chính nào khác mà phải tuân thủ các quy tắc của AICPA, SEC hoặc tổ chức chuyên nghiệp hoặc quản lý quốc gia khác. Việc quản lý của Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin tài chính nào được chuẩn bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, như một phần của nhiệm vụ này, Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC hoặc Bên 3 sẽ không bày tỏ ý kiến ​​hoặc hình thức bảo đảm khác trên các báo cáo tài chính hoặc các thành phần tài chính của Khách hàng; và,

- rằng trong khi Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, được thông tin và tin rằng SETC là một chương trình hợp lệ và khả thi được cung cấp bởi Cục Thuế Liên bang (“IRS”):

- xem tại https://www.irs.gov/coronavirus/) dưới đây: (Tax Credits for Paid Leave Under the American Rescue Plan Act of 2021: Specific Provisions Related to Self-Employed Individuals

- Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về:

- việc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, chuẩn bị đơn xin SETC với Bên 3 sẽ cuối cùng đủ điều kiện cho khoản giảm thuế đó,

- việc IRS sẽ hoặc không sẽ kiểm toán Khách hàng liên quan đến đơn xin SETC của Khách hàng, và

- việc nếu kiểm toán, IRS sẽ hoặc không sẽ từ chối toàn bộ hoặc một phần SETC của Khách hàng (bao gồm có thể tính lãi suất và phạt tiền trên bất kỳ số tiền nào bị từ chối (“IRS Assessment”)). Khách hàng cụ thể và rõ ràng từ chối mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc trách nhiệm đối với Tax Credit Builder, một phân phối của ERC Builder LLC, và Bên 3 (và mỗi chủ sở hữu, quan chức, quản lý, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và liên kết của nó) đối với bất kỳ IRS Assessment nào (trừ khi nêu rõ ở trên, sẽ được diễn giải một cách nghiêm ngặt).