TRUNG TÂM TẢI LÊN TÀI LIỆU

Hãy bắt đầu tải lên tài liệu thuế của bạn trong 3 năm 2019, 2020 và 2021

Đảm bảo tải đầy đủ các tài liệu mà chúng tôi yêu cầu để khoản hoàn thuế của bạn được tính toán chính xác nhất. Tất cả các tài liệu sẽ được xử lý với sự bảo mật tuyệt đối.

BƯỚC 1: TẢI LÊN TÀI LIỆU CỦA BẠN

Vui lòng tải lên các tài liệu sau đây:

  • Bản sao tờ khai thuế năm 2019 của bạn (bao gồm cả phụ lục C)
  • Bản sao tờ khai thuế năm 2020 của bạn (bao gồm cả phụ lục C)
  • Bản sao tờ khai thuế năm 2021 của bạn (bao gồm cả phụ lục C)
  • Bản sao bằng lái xe hợp lệ của bạn
  • Bản sao bằng lái xe hợp lệ của vợ/chồng bạn
  • Tên và Ngày sinh của mỗi đứa trẻ

 

HƯỚNG DẪN TẢI LÊN:

  1. Nhấp vào nút “Duyệt” bên cạnh mỗi yêu cầu tài liệu dưới đây.
  2. Tìm đến tài liệu trên máy tính của bạn và chọn nó.
  3. LƯU Ý: (Khi tài liệu tải lên hoàn tất, bạn sẽ thấy tên tệp được liệt kê).


QUAN TRỌNG: Đừng nhấp vào nút “Gửi Tài Liệu” cho đến khi bạn đã duyệt và chọn tất cả các tài liệu của mình. Sau khi đã đính kèm tất cả các tài liệu, hãy nhấp vào nút “GỬI TÀI LIỆU” màu đỏ “NỘP HỒ SƠ“.

Có câu hỏi? Gọi số (602) 844-1255